Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mevzuatı

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)

Devlet Memurları Kanunu (657)

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982)

Taşıt Kanunu (3607)

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Standart Dosya Planına İlişkin Genelge

T.C. Başbakanlık Dış Genelgeleri

Ticari Alanların Kiraya Verilmesi

Ticari Alanların Kiraya Verilmesi Komisyonu Yönergesi

Barınma Hizmetleri

Öğrenci Yurtları Yönergesi

Konukevi Yönergesi

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Sağlık Hizmetleri

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510)

Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun (2368)

Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hasta Hakları Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

Sağlık Uygulama Tebliği

Portör Muayenelerıne Esas Laboratuar Tetkikleri

Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Genelge

Kültür ve Spor Hizmetleri

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Dernekler Kanunu (5253)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Ünversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmeli

Beslenme Hizmetleri

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179)

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ

2010 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi

Satın Alma ve Taşınır Kayıt Hizmetleri

Kamu İhale Kanunu (4734)

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735)

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018)

Harcırah Kanunu (6245)

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak Edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması hk. Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak Edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması hk. Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İhale Tebliği